اساس نامه انجمن حمایت زندانیان شهرستان مبارکه

اساسنامه انجمنهای حمایت زندانیان

تعریف
ماده 1 : انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان بشرح مواد بعد در مقر هر دادگاه عمومی ،دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان )تشکیل میشود. انجمن موسسه ای خصوصی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است نظارت بر کار، تشکیل و انحلال و تعیین خط مشی و صدور احکام و هماهنگی امور انجمنها در سطح کشور بر عهده اداره کل اقدامات تامینی وتربیتی است .

اهداف
ماده 2 : انجمن در جهت کمک به زندانیان وخانواده آنان ونوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندانها و موسسات تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان فعالیت واقدام می نمایند.

وظائف
ماده 3 : انجمن به هر اقدام عملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است از جمله موارد زیرین :
الف :کمک به خانوده زندانیان
ب :بازسازی شخصیت واصلاح وارشاد زندانیان
ح :کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان
د :کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی
ه : مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان ، ترغیب وتشویق فعالتیهای فرهنگی ، وزرشی ، حرفه ای و آموزشی زندانها،انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکارودیگر موسسات تامینی و تربیتی که وجود دارند یا بعدا” ایجاد میشوند و نیز به کسانی که در این زندانها و موسسات نگهداری میشوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد.
و : استفاده از خدمات اطباء+ مددکاران ، مهندسین ، آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها.
ز : تلاش برای افرایش درآمد انجمن با فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و موسسات حقوقی و حقیقی و دولت .
ح : تهیه طرحها و پیشنهادهائی در زمیه بهبود وضع زندان و موسسات تامینی و ترتیتی با ایحاد موسسات جدید و تسلیم طرحها به مسئولان مربوط.
ط : همکاری با موسسات علمی و تخقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادهای این موسسات .

اختیارات
ماده 4 : انجمن میتواند در موارد زیرین اقدام کند:
1 :  همکاری با مسئولان زندان و جلب مساعدت موسسات کشور در مورد درمان زندانیانی که دچار ناهنجاریهای مغزی وروانی هستند.
2 :  انجام عفالیتهای عام المنفعه ، خیریه ، اقتصادی واقدامات اداری در جهت انجام وظایفی که بموجب ایناساسنامه دیگر مقررات مربوط به عهده انجمن است .
3 :  اعلام نظر مشورتی به مسئولان زندان درموردحسن اداره زندانها موسسات تامینی و تربیتی و موسسات وابسته به آنها یا در مورد زندانیان یا خانواده آنان و در هر موردیکه بازندانیان وخانواده آنان ارتباط یابد.

سرمایه :
ماده 5 : سرمایه انجمن تکشیل میشوداز:
الف : کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت
ب : عوای حاصل بم جب مقررات خاص از قبیل عوارض
ج : عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادی انجمن
ماده 6 : درآمدها وهزینه های انجمن بایدطبق اصول حسابداری دقیقا” در دفاتر قانونی وارد و طبق اصول کلی حسابداری ومقررات اساسنامه و مقرراتی که از مراجع مسئول ابالغ میشودهزینه شود.
ماده 7 : سال مال یاز اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم میشود مگر در سال اول تاسیس انجمن که ابتدای سال مالی تاریخ تاسیس انجمن است . ترازنامه هر سال مالی بایدتا آخر اردیبهشت تهیه و به اداره کل اقدامات تامینی وتربیتی به بازرسان انجمن ارسال شود.
ماده 8 : خدمات هیئت مدیره افتخاری و رایگان است .

تشکیلات :
ماده 9 : ارکان انجمن عبارتند از:
1-  اعضاء
2 –  مجمع عمومی اعضاء
3 –  هیئت مدیره
4 –  مدیرعامل و قائم مقام او
5 –  بازرسان

اعضاء
ماده 1. : انجمن دارای اعضائی است که با انتخاب دادستان شهرستان یا عمومی تعیین میشوند وظیفه اعضاء مساعدت مادی ومعنوی به انجمن است .
عضویت اعضاء افتخاری است هیچگونه معرفینامه یا کارت عضویت برای اعضاء صادر نخواهد شد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی
ماده 11 : مجمع عممی با شکرت اعضاء بدعوت دادستان هر ساله در هفته آخر اردیبهشت ماه تشکیل میوشد.
1 –  استماع گزارش هیئت مدیره
2 –  پیشنهاد طرق بهبود وضع زندان
3 –  تعیین دو نفر بازرس از بین اعضاء و معرفی آنان به هیئت مدیره

هیئت مدیره
ماده 12 : هیئت مدیره از افراد زیر تشکیل میشود:
رئیس دادگستری ، دادستان شهرستان ، فرماندار، رئیس شهربانی ، رئیس زندان ، امام جمعه و یا روحانی موجه شهر و سه نفر معتمد که از بین اشخاص متقی ، موجه و خیر محل با انتخاب دادستان شهرستان تعیین میشوند.
در حوزه دادگاه بخش مستقل رئیس دادگاه وبخشدارشرکت مینمایند.
تبصره : حکم انتصاب سه نفر مذکور به پیشنهاد دادستان شهرستان از طریق اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی تهیه و بامضای رئیس شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی میرسد.
ماده 13 : هیئت مدیره انجمن درتهران ازاشخاص زیر تشکیل میشود:
رئیس شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی ، مدیر کل دفتر شورای عالی قضائی ، مدیر کل امور رفاهی بهزیستی ،دادستان شهرستان ، مدیر کل زندانها و چهار نفر از اشخاص نیکوکار و موجه و متقی که با پیشنهاد شورا یسرپرستی و تصویب دادستان کل تعیین میشوند.
احکام معتمدین از طریق اداره کل اقدمات تامینی و تربیتی به امضای دادستان کل کشور و یا نمایند او صادر میشود.
ماده 14 : جلسات هییت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت داردو تصمیمات با رای اکثریت عده حاضر معتبر است .
ماده 15 : مدت خدمت هیئت مدیره دوسال است ، هئیت مدیره تاتعیین و شروع بکارهیئت مدیره جدید کماکان وظایف خود را انجام خواهدداد
ماده 16 : وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است :
الف : انتخاب یک نفر رئیس ، یکنفر نایب رئیس ، یکنفر خزانه دار یکنف ربازرس از میان اعضای هیئت مدیره .
ب :  انتخاب یک نفر مدیرعامل از میان اعضاء یا خارج ودر صورت لزوم انتخاب یکنفر قائم مقام مدیرعامل .
ج : تهیه اساسنامه و آئین نامه طرحهای لازم جهت اداره موسسات وابسته اعم از موسسات موجود یا در حال احداث و ارسال آن بدفتر اقدامات تامینی جهت تصویب از طریق شورای عالی قضائی .
د : رسیدگی به وضع زندانیان و کمک به آنان .
ه : احیای اخلاقی و بازسازی شخصیت وارشاد و اصلاح زندانیان .
و : ایجاد کار و کارگاه و فرصتهای اشتغال برای زندانیان در مدت حبس و پس از آن یا هرنوع کمک و اقدام که ایجاب نماید.
ز : مساعدت در سواد آموزی ، حرفه آموزی ، ورزش ، تبلیغات فرهنگی و دینی .
ح : مساعدت به خانواده زندانیان و سعی در ارشاد و توان بخشی آنان برای زندگی مستقل وسالم .
ط : مساعدت در بهداشت و بهسازی محیط زندان و تامین وسایل بهداشت ودرمان .
ی : همکاری با محققان و موسسات پژوهشی درزمینه های جرم شناسی و علم اداره زندانها و نظایر اینها.
ک : پیشنهاد طرحها و راه حلها در زمیه بهبود اداره زندانهاو اصلاح و اشتغال زندالنیان به مسئولان .
ل : تشکیل جلسات برای رسیدگی و انجام وظایف که باید حداقل کمتر از یکبا ردر ماه نباشد.

ماده 17 : اختیارات هیئت مدیره :
1 –  واگذاری قسمتی از اختیارات هیئت به مدیرعامل .
2 –  استفاده از خدمات مدد کاران و توصیب پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها و اعزام مددکاران به زندانها و موسسات تامینی و مراقبتی .
3 –  دعوت از مطلعین وکارشناسان برای بررسی مسائل با حضور در هیئت مدیره و اظهار نظریه و پرداخت دستمزد و حق رفت و آمد یا پاداش خرید خدمت آنان .
4 –  استمداد از موسسات دولتی و غیر دولتی برای انجام وظایف انجمن مانند بیمه زندانیان و خانواده آنان ، اعلام مورد به زندان ( و در تهران به شورای سرپرستی ) برای تعقیب و بهره بردرای از نتیجه اقدامات .
5 –  اعطای ماموریت به عضو یا جمعی از ابعضای خود برای انجام وظایف مقرر یا انجام بررسی و تحقیق و اعلام نتیجه به هیئت مدیره
6-  تصویب میزان دستمزد و یا پداداش خدمت به کارکنان دفتری و اداری و فنی ومدیرعامل و قائم مقام وی و مددکاران اجتماعی .

مدیرعامل
ماده 18 : مدت خدمت مدیریت عامل یکسال مالی است سمت مدیر عامل با پایان دوره هیئت مدیره پایان مییابد.

وظایف مدیرعامل
ماده 19 : 1 : اداره کلیه امور اجرائی و اداری انجمن وهر اقدامی که بموجب این آئین نامه و مقررات کشور باید انجام گیرد.
2-  اجرای مصوبات هیئت مدیره .
3-  تهیه پیشنهادها و طرحها وراه حلها برای مشکلات وانجام وظایف انجمن .
4-  مراجعه و حضور در مراجع قضائی و اداری و جوابگوئی از طرف انجمن .
5-  امضای چکها و اسناد تعهدآور واسناد رسمی ومکاتبات و قرار دادها طبق مقررات این آئین نامه راسا” و نیز بوکالت ازطرف هیئت مدریه در صورت تفویض اختیار.
6-  تشکیل جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور کار جلسات و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره .
7-  ارسال ترازنامه مالی انجمن و گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل اقدامات تامینی وتربیتی .
8-  کوشش برای افرایش درآمد انجمن و افزایش خدمات انجمن .

اختیارات مدیرعامل
ماده 2. : الف:  تعیین سمت و تقسیم کار کارکنان انجمن .
ب : دعوت جلسات عادی و فوق العاده هیئ مدیره .
ج : دعوت کارشناسان و جلب نظر متخصصین بمنظوربررسیهای تحقیقی و تهیه طرحها و پیشنهادها.
ماه 21 : قائم مقام مدیرعامل در غیاب مدیرعامل با وظایف و اختیارات او انجمن را اداره میکند.

بازرسان
ماده 22 : مجمع عمومی از میان اعضاء دو نفر بازرس انتخاب و به هیئت مدیره معرفی مینماید بازرس یا بازرسان موظفند منفردا” و مجتمعا” با بررسی مصوبات و اقدامات هیئت مدیره وترازنامه انجمن گزارش خود را به هیئت مدیره مجمع عمومی و اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی تسلیم نمایند.

انحلال
ماده 23 : انجمن بتقاضای اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی با ذکر مورد و تصویب شورای سرپرستی سازمان زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور منحل میشود اعلام انحلال و ترتیب تحویل و تحول اسناد و اموال و پرسنل و اداره تاسیسات و اموال بر عهده اداره مذکور است . در تقاضای انحلال دلایل و جهات آن باید بطور صریح و مستند به شورای سرپرستی اعلام شود.
ماده 24 : در صورت اعلام انحلال انجمن هیئت مدیره و هیئت عامل و کارکنان و اعضای انجمن از هرگونه فعالیت وتصرف در امور و اموال و انساد ممنوعند. مستنکف طبق مقررات کیفری تحت تعقیب قرارخواهد گرفت .
ماده 25 : درصورت اعلام انحلال اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی میتوانداداره امور انجمن را موقتا” تا تکشیل هیئت مدیره جدیدبه عهده دادستان شهرستان یا رئیس دادگستری یا فرماندار محل واگذار نماید. در این صورت نماینده مذکور دارای کلیه وظایف و اختیارات انجمن و اکران آن خواهد بود.

ماده 26 : موارد انحلال انجمن ها بشرح زیر است :
الف : بحکم قانون
ب : حکم مرجع قضائی صالح
ج : تخطی انجمن از حدود وظایف خود و دخالت در امور اجرائی دیگر سازمانها
د : عدم ترتیب دفارت رسمی مالی عدم ارسال ترازنامه سالیانه تا یکماه پس از اعلام کتبی اداره کل اقدامات تامینی وتربیتی
ه : در صورتیکه دو سوم اعضای هیئت مدیره فوت یااستعفاکنند یا بهر علت فاقد سمت شوند
ماده 27 : در صورتیکه بازرسان منتخب مجمع عمومی فوت کرده یا استعفا کنند و یا بهر علت فاقد سمت شوند هیئت مدیره یامدیرعامل با دعوت مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان مورد نظر اقدام مینماید.
ماده 28 : در صورتیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره فوت یا استعفا کرده یا بهر علت فاقد سمت شوند طبق مقررات این آئنی نامه شخص یا اشخصا دیگری بجای آنان انتخاب میشوند.

اجراء
ماده 29 : این اساسنامه با رعایت مواعد مندرج در ماده 2 قانون مدنی لازم الاجرا است اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مرکز مصوب 22/2/1336 هیئت وزیران ودیگر مقررات مغایر با این اساسنامه ملغی است . آئین نامه داخلیانحمن از طرف اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی تهیه و پس از تصویب شورایعالی قضائی به اجرادرخواهدآمد

ماده 3. : این اساسنامه در3. ماده و یک تبصره در تایخ یازدهم اسفند ماه 1360 در اجلاس 218 باستناد لایحه قانونی الحقای بماده 1 قانون واگذاری اداره امور زندانها و اصلاحیه آن بدادگستری بتصویب شورای عالی قضائی رسید.
از طرف شورایعالی قضائی : موسوی اردبیلی